Bugaboo Giraffe Blauwe -30%

-30% Bugaboo Giraffe, Giraffe tray, Giraffe baby set en Giraffe baby kussenset in Blauwe.

Terms and Conditions | Bugaboo

Algemene voorwaarden van de Bugaboo Owl by Nuna promotie:

1. De actiekorting van 20% op de adviesprijs geldt voor de Bugaboo Owl by Nuna Mineral Grey en de Bugaboo Owl by Nuna Mineral Grey met 360 Isofix basis by Nuna. De korting is alleen geldig op aankopen via www.bugaboo.com.

2. De actiekorting voor de sale is alleen geldig vanaf 2 april 2024 t/m 30 april 2024.

3. Aanbiedingen variëren per regio. Let erop dat je het juiste land en taal hebt geselecteerd op de website (op basis van het verzendadres).

4. Actiekortingen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Van elk artikel wordt een beperkt aantal aangeboden.

5. Actiekortingen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden doorverkocht en zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

6. De actiekorting niet van toepassing op de verzendkosten. Controleer de toepasselijke leveringsvoorwaarden online.

7. Wanneer je een product retourneert dat met korting is gekocht, is de terugbetaling gelijk aan het bedrag dat je voor het product hebt betaald, conform het toepasselijke restitutiebeleid.

8. Bugaboo behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer, naar het redelijk oordeel van Bugaboo, een actiecode of korting ongeldig is voor de geplaatste bestelling of frauduleuze activiteiten worden geconstateerd.

9. Bugaboo houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen en kan een actie te allen tijde beëindigen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn

Algemene voorwaarden webwinkel Bugaboo international b.v.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk aanbod van Bugaboo dat via de website www.bugaboo.com (hierna: “Website”) wordt gedaan en op elke overeenkomst op afstand (hierna: “Overeenkomst”) die vervolgens via de Website tot stand komt tussen Bugaboo (hierna ook te noemen “wij”/”ons”) en een consument, dat wil zeggen een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna ook te noemen “u”/”uw”).

1.2 Naast deze Voorwaarden kunnen voor bepaalde producten aanvullende voorwaarden van toepassing zijn wanneer dit nadrukkelijk bij het betreffende product is aangegeven.

1.3 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden deze Voorwaarden en de eventuele van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden langs elektronische weg aan u beschikbaar gesteld op een dusdanige manier dat deze op eenvoudige wijze door u kunnen worden uitgeprint en opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Daarnaast kunt u deze Voorwaarden te allen tijde raadplegen op de Website.

1.4 De producten die op onze Website worden aangeboden zijn alleen beschikbaar in de volgende landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Helaas bezorgen wij niet in alle postcodegebieden. Raadpleegt u daarvoor de actuele informatie op de Website.

2. Bedrijfs- en contactgegevens bugaboo

Bugaboo International B.V.

Paasheuvelweg 9 a-b

1105 BE Amsterdam Z.O.

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00

Telefonische klantenservice:

+3234003268

E-mailadres: service.nl@bugaboo.com

BTW-nummer: NL.8077.89.859.B.01.

Bugaboo is ingeschreven bij de Nederlandse Kamers van Koophandel onder nummer 34.11.2667.

3. Aanbod, prijzen en verzendkosten

3.1 De op de Website vermelde prijzen en bezorg- en/of verzendkosten zijn inclusief BTW.

3.2 Indien een aanbod of prijs een beperkte geldigheidsduur heeft of indien een aanbod onder voorwaarden wordt gedaan, wordt dit op de website nadrukkelijk bij het aanbod vermeld.

3.3 Eventuele op uw bestelling van toepassing zijnde bezorg- en/of verzendkosten worden duidelijk vermeld voordat de Overeenkomst wordt gesloten en worden bevestigd in de Orderbevestiging.

3.4 Hoewel wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle prijzen en gegevens op onze Website accuraat zijn, kunnen fouten nooit helemaal worden uitgesloten. Als wij een fout ontdekken in de prijs van een of meerdere producten die u heeft besteld, dan informeren wij u zo snel mogelijk en geven wij u de optie om de bestelling te bevestigen tegen de correcte prijs of om de Overeenkomst te ontbinden. Als het ons niet lukt om binnen een redelijke termijn contact met u te krijgen via de contactgegevens die u aan ons heeft opgegeven of wanneer u de bestelling niet aan ons bevestigt tegen de correcte prijs, wordt de Overeenkomst automatisch ontbonden.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat u tegen het einde van het bestelproces op de knop “bestel en betaal” heeft geklikt.

4.2 Na afronding van uw bestelling ontvangt u van ons per e-mail een Orderbevestiging met onder meer een overzicht van de producten die u heeft besteld, het aankoopbedrag van uw bestelling en eventuele bezorg- en/of verzendkosten (inclusief BTW), de door u gekozen betaalwijze en de wijze van aflevering. Zodra uw bestelling in ons magazijn gereed staat om te worden verzonden ontvangt u van ons een Verzendbevestiging.

4.3 Bugaboo kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de Overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Annuleren of herroepen van uw bestelling

5.1 Zolang u van ons nog geen Verzendbevestiging ontvangen heeft, kunt u uw bestelling annuleren. U kunt dit doen door het modelformulier op onze Website in te vullen, door te bellen met onze klantenservice:

+3234003268
(bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00) of door een e-mail te sturen aan
service@bugaboo.com
, waarin u duidelijk aangeeft dat u uw bestelling annuleert, onder vermelding van het ordernummer. U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van de annulering. Indien u uw bestelling heeft geannuleerd voor ontvangst van de Verzendbevestiging, betalen wij reeds door u betaalde bedragen, inclusief door u betaalde (verzend)kosten, volledig aan u terug binnen 14 dagen na annulering en worden aan u geen kosten in rekening heeft gebracht.

5.2 U kunt de Overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende onderstaande bedenktijd ontbinden

A. Kinderwagens en daaraan gerelateerde producten. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een dergelijk product gedurende een bedenktijd van 90 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

B. Luggage systems en daaraan gerelateerde producten. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een dergelijk product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

De in dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

5.3 Tijdens de bedenktermijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

5.4 U kunt van uw herroepingsrecht gebruik maken door te bellen met onze klantenservice:

+3234003268
(bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00) of door het Modelformulier voor herroeping in te vullen op onzeWebsite. Wij zullen u vervolgens onverwijld per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

5.5 Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren onbeschadigd en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons te retourneren binnen 14 dagen nadat u van uw herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt. Wij verzoeken u vriendelijk om ook het retourlabel, dat u bij aflevering van ons ontvangen heeft, in te vullen en bij te sluiten. Dit versnelt het proces van retournering en terugbetaling.

5.6 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.

5.7 Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, betalen wij reeds door u betaalde bedragen, inclusief door u betaalde (verzend)kosten, volledig aan u terug binnen 14 dagen na ontvangst van uw herroeping. In geval van herroeping komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.

5.8 Als u gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6. Levering en herroepingsrecht

6.1 Bestellingen worden uiterlijk binnen 14 dagen nadat u uw bestelling geplaatst heeft afgeleverd aan het door u opgegeven afleveradres, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Op zaterdag en zondag wordt er niet door onze vervoerder geleverd.

6.2Wanneer levering van een door u besteld product vertraagd is, of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan bericht binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. In dat geval kunt u ervoor kiezen de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, waarna wij reeds door u betaalde bedragen binnen 14 dagen volledig aan u zullen terugbetalen.

6.3Wanneer levering van een door u besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om u een vervangend product van vergelijkbare of hogere kwaliteit aan te bieden. U bent niet verplicht op dit aanbod in te gaan en kunt er in plaats daarvan voor kiezen de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, waarna wij reeds door u betaalde bedragen binnen 14 dagen volledig aan u zullen terugbetalen.

6.4Als onze vervoerder na twee pogingen niet in staat is om uw bestelling af te leveren bij het door u opgegeven afleveradres, dan zal onze vervoerder een bericht achterlaten waarin vermeld wordt waar uw pakket zich bevindt een op welke wijze en binnen welke termijn u de levering alsnog kunt afhalen.

6.5Het afleveradres is het adres dat u heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling, De levering heeft plaatsgevonden en de producten gelden als afgeleverd na tekening voor ontvangst van de goederen op dit afgesproken afleveradres.

6.6De eigendom van de producten gaat pas over op u wanneer wij de volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten. Het risico van schade aan en/of verlies van de producten gaat over op u op het moment van levering aan u.

7. Betaling

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoelt in artikel 5.2 van deze Voorwaarden.

7.2 Indien u onjuistheden ontdekt in de door u aan ons verstrekte betaalgegevens, dient u dit onverwijld aan ons te melden.

7.3 Mocht u met een creditcard betalen dan voeren wij na ontvangst van uw bestelling een pre-autorisatie uit op basis van uw creditcard om te garanderen of er voldoende saldo is om de transactie af te ronden. Het aankoopbedrag wordt niet afgeboekt van uw creditcard voordat uw bestelling vanuit ons magazijn is verzonden. Als wij de gewenste autorisatie niet ontvangen, dan zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele vertraging of niet-levering.

7.4 Indien u in verzuim bent met de nakoming van uw betalingsverplichtingen aan Bugaboo, kunnen wij wettelijke rente aan u in rekening brengen alsmede de redelijke kosten die Bugaboo moet maken om alsnog volledige betaling te verkrijgen, waaronder incassokosten. Indien u in verzuim bent met de nakoming van uw betalingsverplichtingen zijn wij daarnaast gerechtigd de aan u geleverde producten als ons eigendom op te eisen en teruglevering daarvan te verlangen. De kosten van teruglevering komen in dat geval voor uw rekening.

8. Conformiteit en garantie

8.1 Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staan wij er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.2 Een door ons verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover ons kan doen gelden indien wij tekortgeschoten zijn in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.

8.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons waarin wij aan u bepaalde rechten of vorderingen toekenen die verder gaan dan waartoe wij wettelijk verplicht zijn in geval wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.

9. Communicatie

9.1 Wanneer u onze Website gebruikt, aanvaardt u dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch plaatsvindt en dat wij doorgaans per e-mail contact met u opnemen in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of om u informatie te verstrekken. Zorgt u ervoor dat onze e-mail niet in uw junkmail terechtkomt.

9.2 Alle mededelingen die u aan ons doet, dienen bij voorkeur via e-mail te worden gedaan.

9.3 Communicatie wordt geacht te zijn ontvangen en naar behoren te zijn verricht 24 uur na verzending van een e-mail, of drie dagen na de datum van verzending van een brief. Om te bewijzen dat een kennisgeving is gedaan, volstaat het om te bewijzen dat, in geval van een brief, een dergelijke brief naar behoren is geadresseerd, gefrankeerd en gepost en, in geval van een e-mail, een dergelijke e-mail is verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

10. Wijziging van deze voorwaarden

Eventuele wijzigingen van deze Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd en gelden alleen voor Overeenkomsten die na het van kracht worden van de wijzigingen zijn gesloten, met dien verstande dat bij wijzigingen welke plaatsvinden gedurende de looptijd van een aanbod de voor u meest gunstige bepaling zal gelden.

11. Klachten

Indien u een klacht heeft over een product dat wij geleverd hebben of over onze dienstverlening, kunt u de klacht indienen door een e-mail te sturen naar

service@bugaboo.com
. Wij zullen binnen uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht per e-mail inhoudelijk op uw klacht reageren. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, sturen wij u binnen de termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst van uw klacht en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Wij zullen ons ervoor inspannen om uw klacht zo goed mogelijk in overleg met u op te lossen.

12. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden en Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen over de uitvoerig en uitleg van deze Voorwaarden en/of Overeenkomsten dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Dit doet overigens niet af aan de rechten die u hebt op grond van uw eigen nationale recht.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 september 2016 (versie 092016.1).

 

Klantbeoordelingen