Item added to cart

Item added to wishlist

用于Bugaboo Donkey 或 Bugaboo Buffalo的Bugaboo中央接头盖

保存“我的收藏”

登录后才能在“我的收藏”内保存您的产品和配置。请转到“我的账户”栏登录或创建账户。

用于Bugaboo Donkey 或 Bugaboo Buffalo的Bugaboo中央接头盖

产品代码

该商品包含四个黑色塑料盖,用于连接到Bugaboo Donkey 或 Bugaboo buiffalo车架的中央接头,附说明书。