Item added to cart

Item added to wishlist

Bugaboo Cameleon, Gecko 和 Frog儿童踏板连接器

保存“我的收藏”

登录后才能在“我的收藏”内保存您的产品和配置。请转到“我的账户”栏登录或创建账户。

Bugaboo Cameleon、Gecko和Frog专用儿童踏板适配器套装简介

产品代码

该产品包括两个Bugaboo Cameleon³、Bugaboo Cameleon、Bugaboo Frog或Bugaboo Gecko专用儿童踏板适配器。将儿童踏板连接至Bugaboo Cameleon³、Bugaboo Cameleon、Bugaboo Frog或Bugaboo Gecko时需要用到。

请注意:该适配器仅适用于右边所示的Bugaboo儿童踏板(带白色转向轮且无座椅)。该适配器不能与Bugaboo舒适型儿童踏板配合使用。如需Bugaboo Cameleon专用舒适型儿童踏板适配器,请访问 Bugaboo配件一样。