Item added to cart

Item added to wishlist

Bugaboo Cameleon³遮阳篷夹钳

保存“我的收藏”

登录后才能在“我的收藏”内保存您的产品和配置。请转到“我的账户”栏登录或创建账户。

Bugaboo Cameleon³遮阳篷夹钳

产品代码

该商品包含用于Bugaboo Cameleon³、Bugaboo Cameleon、Bugaboo Frog和Bugaboo Gecko的两个遮阳篷夹钳,用来将遮阳篷固定到支架上。这些夹钳可适用于Bugaboo Cameleon³ 透气遮阳篷。