Item added to cart

Item added to wishlist

Bugaboo Cameleon遮阳篷夹钳更换套件

保存“我的收藏”

登录后才能在“我的收藏”内保存您的产品和配置。请转到“我的账户”栏登录或创建账户。

Bugaboo Cameleon遮阳篷夹钳更换套件

产品代码

该商品包含两个Bugaboo Cameleon或Bugaboo Frog的遮阳篷夹钳,用于将遮阳篷连接到提篮。这些夹钳不适用于Bugaboo Cameleon³透气遮阳篷。