Item added to cart

Item added to wishlist

bugaboo bee³遮阳篷条套件

保存“我的收藏”

登录后才能在“我的收藏”内保存您的产品和配置。请转到“我的账户”栏登录或创建账户。

bugaboo bee³遮阳篷条套件

产品代码

本商品包含两根用于安装bugaboo bee³遮阳篷的篷条,也兼容bugaboo bee儿童推车(2010款)。