Item added to cart

Item added to wishlist

Bugaboo Bee搭接带更换套件

保存“我的收藏”

登录后才能在“我的收藏”内保存您的产品和配置。请转到“我的账户”栏登录或创建账户。

Bugaboo Bee搭接带更换套件

产品代码

该商品包含两条搭接带,用于将置物篮固定到Bugaboo Bee车架。