Item added to cart

Item added to wishlist

Bugaboo

置物架

方便小宝宝放置玩具、零食和饮品

保存“我的收藏”

登录后才能在“我的收藏”内保存您的产品和配置。请转到“我的账户”栏登录或创建账户。

Bugaboo置物架介绍

产品代码

Bugaboo置物架确保父母们在出行时不会乱了方寸,轻轻松松收纳、摆放和收拾零食及点心。活动盖板方便自助取用零食,杯架可最大限度减少意外溅落。这两处设计都能保证食物处于直立位置,即便是餐后小憩时座椅倾斜。 


特性和规格         

  • 可旋转移位方便宝宝进出推车      
  • 置物架和活动盖板卡扣设计方便存储、搬运及清洁         
  • 置物架和杯架可单独使用
  • 兼容Bugaboo Cameleon³、Bugaboo Cameleon、Bugaboo Donkey、Bugaboo Buffalo和Bugaboo Frog 

bugaboo 置物架

工作原理