Item added to cart

Item added to wishlist

Bugaboo Bee⁵

提篮底座

保存“我的收藏”

登录后才能在“我的收藏”内保存您的产品和配置。请转到“我的账户”栏登录或创建账户。

Bugaboo Bee⁵提篮底座介绍

产品代码

Bugaboo Bee⁵提篮为新生宝宝提供额外的保护与舒适。

请注意 Bugaboo Bee提篮底座是Bugaboo Bee⁵提篮的底层部分,需与Bugaboo Bee³提篮订作款布组配合使用。